Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Föreningen Sveriges Kommunikatörers stadgar

Föreningen Sveriges Kommunikatörer (Swedish Association of Communication Professionals) är en sammanslutning av personer som yrkesmässigt ägnar sig åt kommunikationsverksamhet.

En person som läser en bok

§ 1 Föreningen Sveriges Kommunikatörers syfte

Sveriges Kommunikatörer är en medlemsorganisation för kommunikatörer, marknadskommunikatörer, studenter och personer som arbetar med kommunikation i en annan yrkesroll. Genom utbildningar, möten och nätverk, främjar vi medlemmarnas kompetensförsörjning och kunskapsdelning samtidigt som vi bygger gemenskap och inspirerar till nytänkande.

Organisationers kommunikationsverksamhet syftar till att understödja framgångsrik och långsiktig verksamhet med fokus på högt förtroende, goda relationer och hög innovationsgrad. Modern kommunikationsverksamhet fokuserar på såväl effektiv informationsspridning som dialog och lyssnande. I detta ingår att producera innehåll och bygga kommunikationskanaler, stödja chefers och medarbetares kommunikation genom att ge råd och facilitera, samt driva förändring av organisationens kommunikation.

§ 2 Föreningen Sveriges Kommunikatörers Uppförandekod

Denna uppförandekod omfattar alla medlemmar i Sveriges Kommunikatörer men riktar sig även till alla som arbetar med kommunikation, antingen i egenskap av professionell kommunikatör, eller där kommunikation utgör en viktig del av ett annat yrke.

I sin roll förvaltar och driver man utvecklingen av organisationers förtroendekapital och anseende. Man verkar för att såväl externa som interna målgrupper genom relevant kommunikation, baserad på fakta, bedömningar och argument, får en rättvisande uppfattning om den verksamhet som man företräder. Man säkerställer att chefer och medarbetare har tillräckligt med information och förståelse för organisationen, strategier, verksamhet och omvärlden.

Kommunikationen sker alltid inom ramen för gällande lagar och andra regelverk samtidigt som man strävar efter att så mycket information som möjligt ska vara tillgänglig och begriplig.

En förutsättning för att kunna arbeta med kommunikation är ett öppet samhälle, präglat av yttrandefrihet och allas möjligheter att inom lagens ramar söka och använda information. De som arbetar med kommunikation bidrar till att öka öppenheten i samhället.

Föreningen Sveriges Kommunikatörer har genom medlemskap i Global Alliance anslutit sig till Global Ethics Protocol on Public Relations.

Medlem skall i sin yrkesutövning handla i enlighet med ”Föreningen Sveriges Kommunikatörers Uppförandekod”.

Medlem som gör avsteg från denna uppförandekod eller på annat sätt skadar föreningens anseende, kan varnas eller uteslutas ur föreningen. Handläggningen av sådana ärenden regleras i föreningens stadgar, § 16.

§ 3 Föreningen och dess uppgifter

Föreningen Sveriges Kommunikatörer (Swedish Association of Communication Professionals) är en sammanslutning av personer som yrkesmässigt eller på annat sätt ägnar sig åt kommunikationsverksamhet. (Se §1 Sveriges Kommunikatörers syfte.)

Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen avseende kommunikationsfrågor och dess främsta uppgifter är att:

1. stötta organisationers utveckling av kommunikation – strategiskt och operativt

2. utveckla kompetensen inom yrkes- och kunskapsområdet genom utbildning och fortbildning bland medlemmarna, erfarenhetsutbyte i Sverige samt att ta initiativ till forskning, utbildning och utveckling inom universitet, högskolor och fackskolor

3. formulera och upprätthålla etiska normer för kommunikationsverksamheter

4. följa och påverka opinioner och politiska beslut om kommunikationsområdet och som remissorgan främja kommunikationens villkor och framtid

5. verka för gemenskap och personliga kontakter mellan medlemmarna

§ 4 Organisation

Föreningen har följande organ för sin verksamhet:

• föreningsstämma

• styrelse och eventuella utskott

• revisorer

• arbetsgrupper som kan tillsättas av styrelsen för särskilda uppgifter 

• valberedning

• generalsekreterare kan utses av styrelsen för att genomföra styrelsens beslut

• kurser, tidningsutgivning och annan verksamhet av större ekonomisk betydelse kan drivas av för ändamålet bildat bolag vars styrelse utgörs av styrelsen för Sveriges Kommunikatörer.

§ 5 Medlemmar

Föreningen består av ordinarie medlemmar, studerande, hedersmedlemmar och företagsmedlemmar. Ordinarie medlemskap samt studerandemedlemskap ansöks om via föreningens hemsida. Hedersmedlemskap beslutas av föreningsstämma efter förslag av styrelsen. Företagsmedlemskap upprättas efter överenskommelse med Generalsekreteraren.

§ 6 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före mars månads utgång. Stämman kan vara både digital och fysisk. Kallelse skall vara ordinarie medlem tillhanda senast fjorton dagar före stämman. Till kallelsen skall fogas styrelsens och revisorernas berättelse, valberedningens förslag, styrelsens förslag samt eventuella motioner. Motion kan väckas av ordinarie medlem. För att motion skall kunna tas upp till behandling på stämma skall den vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman.

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Val av sekreterare vid stämman.

4. Val av två justeringsmän.

5. Val av två rösträknare.

6. Fastställande av röstlängd.

7. Beslut om huruvida stämman är stadgeenligt sammankallad.

8. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionsberättelsen omfattar.

11. Behandling av styrelsens förslag.

12. Motioner till stämman.

13. Val av föreningsordförande.

14. Val av styrelseledamöter.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

16. Val av ledamöter i valberedningen.

17. Fastställande av årsavgiften.

18. Övriga ärenden.

Justerat protokoll från föreningsstämma skall utsändas till medlemmarna senast en månad från den dag stämman hållits.

§ 7 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen anser det erforderligt eller då detta önskas av minst en femtedel av föreningens samtliga ordinarie medlemmar.

Kallelsen skall vara ordinarie medlem tillhanda senast fjorton dagar före stämman. I kallelsen anges det eller de ärenden som skall föreläggas stämman. Extra föreningsstämma är beslutsför endast i det eller de ärenden som angetts i kallelsen.

Justerat protokoll från extra föreningsstämma skall utsändas till medlemmarna senast en månad från den dag stämman hållits.

§ 8 Omröstning

Beslut på föreningsstämma sker genom öppen omröstning. I personval skall dock sluten omröstning ske om någon av de röstberättigade påfordrar sluten omröstning. Vid öppen omröstning kan medlem avlägga sin röst digitalt.

Varje ordinarie medlem äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden. Röstning genom fullmakt är icke tillåten.

§ 9 Styrelse

För att vara valbar till föreningens styrelse måste man vara medlem i Sveriges Kommunikatörer. Styrelsen består av ordförande och minst nio och högst tolv ledamöter, som väljs för en tid av två år. Om ledamot avgår innan mandatperioden utlöper skall fyllnadsval göras på ett år. Styrelsen ska så långt det är möjligt spegla föreningens geografiska, professionella och kompetensmässiga sammansättning, men också så långt det är möjligt vara sammansatt på ett sätt som främjar jämställdhet och inkludering.

§ 10 Styrelsens ansvar

Styrelsen skall leda, samordna och utveckla föreningens verksamhet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig övriga erforderliga funktionärer. Generalsekreteraren eller annan person som styrelsen utser fungerar som sekreterare. Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst 5 övriga ledamöter är närvarande. Vid omröstning i styrelsen vinner vid lika röstetal den mening som biträds av sittande ordförande.

Styrelsen skall årligen ha sammanställt föreningens räkenskaper i bokslut och upprättat berättelse över det gångna verksamhetsåret med balansräkning och vinst- och förlusträkning i tid så att revision hinner göras innan det första styrelsemötet på året inför stämman.

§ 12 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två av föreningsstämman valda revisorer. För dessa väljs två suppleanter.

Revisorerna skall avge sin berättelse senast två veckor efter det att de mottagit styrelsens berättelse och föreningens räkenskaper.

§ 13 Valberedning

Föreningens valberedning består av minst tre och högst fem ledamöter, vilka utses vid ordinarie föreningsstämma. Valberedningen utser inom sig sammankallande.

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse, samt revisorer och revisorssuppleanter. Skriftligt förslag till styrelse inlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelse till föreningsstämma.

Valberedningen skall eftersträva att i sina val av kandidater spegla sammansättningen av föreningens ordinarie medlemmar vad avser geografisk spridning samt hemvist i näringsliv, akademi, organisationer, offentlig sektor eller annan relevant kompetens. Det grundläggande kriteriet skall dock vara kandidaternas kompetens för respektive uppgift.

På ordinarie föreningsstämma skall även väljas ledamöter i valberedningen inför nästkommande stämma. Förslag till kandidater lämnas av på stämman närvarande ordinarie medlemmar. Mötesordföranden skall verka för att valberedningen sätts samman efter de kriterier som anges i denna paragrafs tredje stycke.

§ 14 Årsavgift

Årsavgiften för ordinarie medlem fastställs av föreningsstämman. Medlemskapet löper över en period om ett år, från den månad medlemskapet startas och 12 månader framåt. Avgiften för studerandemedlemskap samt företagsmedlemskap fastställs av styrelsen.

§ 15 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill.

§ 16 Ansvarskommitté

Om styrelsen finner att skälig misstanke föreligger att medlem handlat i strid med föreningens uppförandekod, skall styrelsen tillsätta en ansvarskommitté och hänskjuta frågan till denna för beredning. I kommittén skall ingå minst två styrelseledamöter. Kommittén utser inom sig ordförande.

Kommittén avger yttrande till styrelsen, som därefter kan meddela varning eller utesluta medlemmen ur föreningen. Innan styrelsen tar ställning skall den vars handling skall prövas ges tillfälle att inom en månad yttra sig inför styrelsen. Därvid skall speciellt protokoll upprättas. Beslut om varning eller uteslutning skall beslutas med ¾ majoritet i en fulltalig styrelse och skall ange de skäl på vilka beslutet grundas. Medlemmen som beslutet gäller skall snarast underrättas skriftligt.

§ 17 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum. 

För beslut om stadgeändring fordras vid båda föreningsstämmorna två tredjedels majoritet av närvarande ordinarie medlemmar.

§ 18 Föreningsupplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas i enlighet med § 17.

Beslut om disposition av föreningens tillgångar fattas med enkel majoritet vid den sista föreningsstämman.Stadgeändringar – historik

Dessa stadgar är antagna vid extra föreningsstämma den 23 april 2024.

§13 ändrades vid föreningsstämman 23 mars 1998. Vid föreningsstämman 21 mars 2002 ändrades §10 och vid föreningsstämman 15 mars 2005 ändrades §2. §4, 9:e punkten samt §10 ändrades vid föreningsstämman den 23 mars 2011.

2012 års föreningsstämma ändrade stadgarna med avseende på föreningens namnbyte och konsekvensförändringar därav. 2013 års föreningsstämma ändrade §5 och §15 så att nya medlemmar inte behöver två referenser för att kunna ansöka om medlemskap samt att medlemskapet löper rullande på 12 månader istället för kalenderår.

2014 ändrades stadgarnas §10 avseende styrelsens sammansättning.