Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Föreningen Sveriges Kommunikatörers stadgar

Föreningen Sveriges Kommunikatörer (Swedish Association of Communication Professionals) är en sammanslutning av personer som yrkesmässigt ägnar sig åt kommunikationsverksamhet.

En person som läser en bok

§ 1 Kommunikationsverksamhetens syften

Kommunikationsverksamhet är ett strategiskt och operativt instrument för företag, organisationer och offentliga verksamheter som vill utveckla sina intressenters kunskap, inställning och engagemang.

Begreppet kommunikation täcker i denna skrivning samtliga kommunikationsdiscipliner som kan användas för kunskapsöverföring och påverkansarbete, såväl internt som externt.

 

§ 2 Föreningen Sveriges Kommunikatörers yrkesnormer

 

1. Kommunikatören

Begreppet kommunikatör täcker i denna skrivning även begreppet informatör. Kommunikatören utövar professionell kommunikationsverksamhet, antingen som anställd i ett företag eller annan organisation, eller som konsult.

Kommunikatören förvaltar och utvecklar organisationers förtroendekapital/anseende.

Kommunikatören verkar för att målgrupper och intressenter genom relevant kommunikation får en korrekt uppfattning om den verksamhet som kommunikatören företräder.

Kommunikatören ser till att omvärlden har relevant information om och förståelse för organisationen och dess verksamhet, och att organisationen har relevant information om och förståelse för omvärlden.

2. Syfte

Kommunikatören arbetar för att förverkliga arbetsgivarens/uppdragsgivarens mål. I detta arbete använder kommunikatören professionella metoder som är förenliga med dessa normer.

3. Ärlighet och pålitlighet

En kommunikatör arbetar för att korrekt information, baserad på relevanta fakta, bedömningar och argument inom den företrädda verksamheten, utformas och sprids.

En kommunikatör arbetar med kommunikation inom ramen för gällande lagar och andra regelverk.

4. Sekretess

Information, som givits inom ramen för arbetet och som inte är och inte ska vara offentlig, ska inte delges andra parter.

5. Öppenhet

Kommunikatören strävar efter att så mycket information som möjligt är tillgänglig och förståelig.

6. Det öppna samhället

En förutsättning för kommunikatörers verksamhet är det öppna samhället, präglat av yttrandefrihet och allas möjligheter att inom lagenliga ramar söka och använda information. Kommunikatörens professionella verksamhet ökar öppenheten i samhället.

7. Etik

Föreningen Sveriges Kommunikatörer har genom medlemskap i Global Alliance anslutit sig till Global EthicsProtocol on Public Relations.

8. Disciplinåtgärder

Medlem som gör avsteg från dessa yrkesnormer kan varnas eller uteslutas ur föreningen. Handläggningen av sådana ärenden regleras i föreningens stadgar, § 17.

 

 

§ 3 Föreningen och dess uppgifter

Föreningen Sveriges Kommunikatörer (Swedish Association of Communication Professionals)  är en sammanslutning av personer som yrkesmässigt ägnar sig åt kommunikationsverksamhet. (Se § 1Kommunikationsverksamhetens syften.)

Till föreningen kan som associerade medlemmar antas studerande i yrket samt företag, organisationer och offentliga verksamheter och annan enskild person som vill engagera sig för föreningens syfte.

Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen i yrkesfrågor, och dess främsta uppgifter är att:

1.    främja användningen av kommunikation som ett strategiskt och operativt instrument i företag, organisationer och offentliga verksamheter

2.    utveckla kompetensen inom yrkes- och kunskapsområdet genom att bedriva utbildning och fortbildning bland medlemmarna, erfarenhetsutbyte i Sverige och internationellt samt att ta initiativ till forskning, utbildning och utveckling inom universitet, högskolor och fackskolor

3.    formulera och upprätthålla etiska normer för kommunikationsverksamhet

4.    följa och påverka opinioner och politiska beslut som berör yrkesområdet och som remissorgan främja yrkets villkor och framtid

5.    verka för gemenskap och personliga kontakter mellan medlemmarna

 

§ 4 Organisation

Föreningen har följande organ för sin verksamhet:

•   föreningsstämma

•   styrelse

•   revisorer

•   regionala kretsar

•   kommittéer som kan tillsättas av styrelsen för särskilda uppgifter (ex: utbildningskommitté, programkommitté, internationell kommitté för bl a nordiskt samarbete)

•   valberedning

•   generalsekreterare kan utses av styrelsen för att genomföra styrelsens beslut

•   Kurser, tidningsutgivning och annan verksamhet av större ekonomisk betydelse kan drivas av för ändamålet bildat bolag vars styrelse utgörs av styrelsen för Sveriges Kommunikatörer

 

§ 5 Medlemmar

Föreningen består av ordinarie medlemmar, studerande, hedersmedlemmar och företagsmedlemmar. Ordinarie medlemskap samt studerandemedlemskap ansöks om via föreningens hemsida. Hedersmedlemskap beslutas av föreningsstämma efter förslag av styrelsen. Företagsmedlemskap upprättas efter överenskommelse med kontoret.

 

§ 6 Yrkesutövning

Medlem skall i sin yrkesutövning handla i enlighet med "Föreningen Sveriges Kommunikatörers Yrkesnormer".

 

§ 7 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före mars månads utgång. Kallelse skall vara ordinarie medlem tillhanda senast fjorton dagar före stämman. Till kallelsen skall fogas styrelsens och revisorernas berättelse, valberedningens förslag, styrelsens förslag samt eventuella motioner. Motion kan väckas av ordinarie medlem. För att motion skall kunna tas upp till behandling på stämma skall den vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman.

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Val av sekreterare vid stämman.

4.      Val av två justeringsmän.

5.      Val av två rösträknare.

6.      Fastställande av röstlängd.

7       Beslut om huruvida stämman är stadgeenligt sammankallad.

8.      Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser.

9.      Fastställande av resultat- och balansräkning.

10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionsberättelsen omfattar.

11.   Behandling av styrelsens förslag.

12.   Motioner till stämman.

13.   Val av föreningsordförande

14.   Val av styrelseledamöter.

15.   Val av revisorer och revisorssuppleanter.

16.   Val av ledamöter i valberedningen.

17.   Fastställande av årsavgiften.

18.   Övriga ärenden.

Justerat protokoll från föreningsstämma skall utsändas till medlemmarna senast en månad från den dag stämman hållits.

 

§ 8 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen anser det erforderligt eller då detta önskas av minst en femtedel av föreningens samtliga ordinarie medlemmar.

Kallelsen skall vara ordinarie medlem tillhanda senast fjorton dagar före stämman. I kallelsen anges det eller de ärenden som skall föreläggas stämman. Extra föreningsstämma är beslutsför endast i det eller de ärenden som angetts i kallelsen.

Justerat protokoll från extra föreningsstämma skall utsändas till medlemmarna senast en månad från den dag stämman hållits.

 

§ 9 Omröstning

Beslut på föreningsstämma sker genom öppen omröstning. I personval skall dock sluten omröstning ske om någon av de röstberättigade påfordrar sluten omröstning.

Varje ordinarie medlem äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden.

Röstning genom fullmakt är icke tillåten.

 

§10 Styrelse

Ordinarie medlem i Sveriges Kommunikatörer är valbar till föreningens styrelse. Styrelsen består av ordförande och minst nio och högst tolv ledamöter, som väljs för en tid av två år. Om ledamot avgår innan mandatperioden utlöper skall fyllnadsval göras på ett år. Styrelsen ska så långt det är möjligt spegla föreningens geografiska sammansättning.

 

§ 11 Styrelsens ansvar

Styrelsen skall leda, samordna och utveckla föreningens verksamhet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst 5 övriga ledamöter är närvarande. Vid omröstning i styrelsen vinner vid lika röstetal den mening som biträds av sittande ordförande.

Styrelsen skall årligen senast den 15 februari ha sammanställt föreningens räkenskaper i bokslut och upprättat berättelse över det gångna verksamhetsåret med balansräkning och vinst- och förlusträkning. Dessa handlingar skall därefter snarast överlämnas till revisorerna.

 

§ 12 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två av föreningsstämman valda revisorer. För dessa väljs två suppleanter.

Revisorerna skall avge sin berättelse senast två veckor efter det att de mottagit styrelsens berättelse och föreningens räkenskaper.

 

§ 13 Regionala kretsar

Föreningens ordinarie medlemmar hänförs i största möjliga utsträckning till regionala kretsar. Föreningsstyrelsen fastställer antal och geografisk omfattning. Kretsmedlemmarna utser kretsstyrelser eller programkommittéer och driver verksamheten inom ramen för föreningens stadgar.  De medlemmar som ej tillhör någon krets ingår i Storstockholmsområdet.

Kretsarna är remissorgan åt styrelsen i alla för föreningens utveckling centrala frågor.

 

§ 14 Valberedning

Föreningens valberedning består av fem ledamöter, vilka utses vid ordinarie föreningsstämma. Valberedningen utser inom sig sammankallande.

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse, samt revisorer och revisorssuppleanter. Skriftligt förslag inlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelse till föreningsstämma.

Valberedningen skall eftersträva att i sina val av kandidater spegla sammansättningen av föreningens ordinarie medlemmar vad avser geografisk spridning samt hemvist i näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Det grundläggande kriteriet skall dock vara kandidaternas kompetens för respektive uppgift.

På ordinarie föreningsstämma skall även väljas ledamöter i valberedningen inför nästkommande stämma. Förslag till kandidater lämnas av på stämman närvarande ordinarie medlemmar. Mötesordföranden skall verka för att valberedningen sätts samman efter de kriterier som anges i denna paragrafs tredje stycke.

 

§ 15 Årsavgift

Årsavgiften för ordinarie medlem fastställs av föreningsstämman. Medlemskapet löper över en period om ett år, från den månad medlemskapet startas och 12 månader framåt. Avgiften för studerandemedlemskap samt företagsmedlemskap fastställs av styrelsen.

 

§ 16 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill.

 

§ 17 Ansvarskommitté

Om styrelsen finner att skälig misstanke föreligger att medlem handlat i strid med föreningens yrkesnormer, skall styrelsen tillsätta en ansvarskommitté och hänskjuta frågan till denna för beredning. I kommittén skall ingå minst två styrelseledamöter. Kommittén utser inom sig ordförande.

Kommittén avger yttrande till styrelsen, som därefter kan meddela varning eller utesluta medlemmen ur föreningen. Innan styrelsen tar ställning skall den vars handling skall prövas ges tillfälle att inom en månad yttra sig inför styrelsen. Därvid skall speciellt protokoll upprättas. Beslut om varning eller uteslutning skall vara enhälligt i en fulltalig styrelse och skall ange de skäl på vilka beslutet grundas. Medlemmen som beslutet gäller skall snarast underrättas skriftligt.

 

§ 18 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum.

För beslut om stadgeändring fordras vid båda föreningsstämmorna två tredjedels majoritet av närvarande ordinarie medlemmar.

 

§ 19 Föreningsupplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas i enlighet med § 18.

Beslut om disposition av föreningens tillgångar fattas med enkel majoritet vid den sista föreningsstämman.

 Stadgeändringar – historik

Dessa stadgar är antagna vid extra föreningsstämma den 18 maj 1992.

§13 ändrades vid föreningsstämman 23 mars 1998. Vid föreningsstämman 21 mars 2002 ändrades §10 och vid föreningsstämman 15 mars 2005 ändrades §2. §4, 9:e punkten samt §10 ändrades vid föreningsstämman den 23 mars 2011.

2012 års föreningsstämma ändrade stadgarna med avseende på föreningens namnbyte och konsekvensförändringar därav. 2013 års föreningsstämma ändrade §5 och §15 så att nya medlemmar inte behöver två referenser för att kunna ansöka om medlemskap samt att medlemskapet löper rullande på 12 månader istället för kalenderår.

2014 ändrades stadgarnas §10 avseende styrelsens sammansättning.