Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

”Vi arbetar för att lyfta kommunikation till en expertroll”

Marknad och kommunikation ses ofta som operativa områden, där rollerna är utförare och kommunikationsstrategin är något alla i organisationen kan ha åsikter om. Magdalena Allgren, kommunikationschef på Lärande har alltid tyckt att det varit viktigt att visa på den expertis som kommunikatörer kan bidra med. Hon har nu tillsammans med hela verksamheten med 850 medarbetare påbörjat resan mot den kommunikativa organisationen .

Det var när Lärande för några år sedan påbörjade arbetet med att ordentligt sätta sig in i målgruppens olika perspektiv som man började leta efter stöd för den kommunikativa förändringen. Utbildningskoncernen arbetade noggrant med att förstå och anpassa kommunikationen efter såväl läraren, medarbetaren som omvärlden och framförallt eleven. Samtidigt släpptes lägligt nog rapporten Den kommunikativa organisationen, som enligt Magdalena precis belyste de diskussioner som pågick internt.

Rapporten och de sju steg som den lyfter för hur man skapar en kommunikativ organisation blev en ledstång i utvecklingen av dels kommunikationsavdelningen, men också hela organisationens kommunikation.
– Med hjälp av rapporten sätter vi kommunikation på kartan. Ambitionen är att kommunikation ska vara en katalysator och lots, snarare något man bara utför.


Mellan 2014 och 2018 genomförde forskare vid institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet en studie av den kommunikativa organisationen. Studien var världsunik då den baserades på ett unik stort empiriskt material. Förutom kommunikatörer analyserades även chefer och medarbetare. Sveriges Kommunikatörer publicerade rapporten i syfte att öka kunskapen om kommunikationens betydelse för organisationers måluppfyllelse och framgång.

– Jag la fram rapporten för min koncernchef och sa att den står helt i linje med den typ av kommunikationsstrategi jag rekommenderar, berättar Magdalena. Äntligen hade jag forskning att luta mig mot för att visa på vilka möjligheter det ger vår verksamhet om alla är trygga och kommunikativa. Kommunikation lyfts ofta som en framgångsfaktor och här kunde jag visa på hur vi skulle jobba med det.

Förflyttning av positioner

Trots att de endast är i det Magdalena kallar för halvlek i sin förändringsresa, ser hon redan en mycket positiv utveckling. Hon beskriver närmare relationer och en förståelse för kommunikatörernas, såväl som andra medarbetares roller som experter. Magdalena Allgren har likt många andra i yrket bekymrats över hur sent kommunikatören bjuds i projekt och därpå förväntas kommunicera ett redan färdigställt underlag. Börjar man i detta läge försöka förstå syftet och ställa frågor uppfattas kommunikatören lätt som kritisk och det kan bli svårt att genomföra sin uppgift väl.
– Det var en viktig förändring för oss att komma åt, säger Magdalena. Nu är vi kommunikatörer ofta med från start i centrala projekt. Då kan vi förstå, delta i dialog och börja bidra i ett tidigt stadie.

 

Transparens och mod öppnar upp för samarbeten

Idag arbetar de praktiskt med rapporten i det mesta de gör.
– Målen är inte specifika aktiviteter, utan mer något vi har med oss hela tiden, som en kompass.

Månatligen lyfter hela avdelningen och blicken till de sju målen. Nu senast låg fokus på mål nummer tre som handlar om kompetens. Då gjorde de Sveriges Kommunikatörers kompetenskartläggning för att skapa sig en bild av var de är starka och vad de behöver utveckla sig.

Transparensen blir en viktig ingrediens i den kommunikativa organisationen och för Lärande genererar det både en tillit, dialog men också ett öppet klimat för bidrag och samarbeten. I deras system för verksamhetsplanering kan samtliga medarbetare se vad de andra arbetar med just nu och lyfta funderingar eller bygga på utifrån deras kompetens.


För Magdalena är det avgörande att ha en organisation som stöttar utveckling. Men det handlar också mycket om individernas egen kompetens. Det är en fråga om att våga, vara nyfiken och vilja prova på nya saker. Ett kvickare klimat kräver då att det finns en tydlig ram inom vilken kreativiteten kan få utrymme. Magdalena rekommenderar också att sätta upp bra verktygslådor och mallar som övriga medarbetare kan plocka från och bli delaktiga i skapandet.
– Jag vill att våra medarbetare känner att deras expertis är jätteviktig i organisationens kommunikation.

Kommunikatören måste gå från att utföra till att leda

Vid frågan om hur resultatet ser ut, om de nu är en kommunikativ organisation, svarar hon att det inte finns en ändhållplats.
– Utveckling är ett konstant läge inom kommunikation. Vår organisation är väldigt utvecklingsorienterad och det tycker jag man också behöver vara som kommunikationsperson. Det till exempel dyka upp ett helt nytt behov eller beteendemönster hos vår målgrupp. Det kommer aldrig vara en spikrak linje utan vi måste arbeta agilt –  justera men ha en tydlig riktning. Och det har vi nu.

 

Läs rapporten här.

Arbetar ni också mot att bli en kommunikativ organisation? Hör gärna av er till oss och berätta!