Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Stora Kommunikationspriset: Och de nominerade är…

Onsdag den 24 april presenteras vinnarna av branschens mest prestigefyllda pris, Stora Kommunikationspriset, som i år delas ut för 34e året och i sex olika kategorier. Idag avslöjas vilka som är nominerade inom de olika kategorierna och ett särskilt fokus riktas mot årets nya pris, Framtidspriset. Ett pris där framstående, innovativ och nyskapande kommunikation bidragit till en ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor eller främjat en framgångsrik omställning. Hållbarhet är inte en trend – det är avgörande för framtiden. Därför heter priset Framtidspriset. 

Ett rum med en scen i mitten. I rummet är bord som människor sitter vid.

Stora Kommunikationspriset är branschens ledande pris och delas ut av Sveriges Kommunikatörer sedan 1995 till personer och verksamheter i Sverige som gjort anmärkningsvärda insatser inom kommunikation under det senaste året. I år är det rekordmånga tävlingsbidrag, totalt 116 st. 

– Jag är fantastiskt stolt över att det nylanserade Framtidspriset redan har fått så många nomineringar, hela 21 konkreta och förbättrande bidrag. Priset är ett bevis på att en hållbar verksamhet inte bara är önskvärt utan en nödvändighet och att kommunikation förflyttar människor och leder till faktiskt förändring, säger Caroline Thunved, vd och generalsekreterare för Sveriges Kommunikatörer och jurymedlem för Stora Kommunikationspriset. 

– Vi i juryn har haft en tuff men oerhört stimulerande uppgift i att vaska fram de nominerade i alla de sex kategorierna bland årets rekordmånga briljanta och inspirerande bidrag. Alla de nominerade visar verkligen på kraften i att professionell/god kommunikation bidrar till affärs-, verksamhets- och organisationsutveckling, säger Mårten Lyth, ordförande för juryn tillika ordförande för Sveriges Kommunikatörer. 

Här är listan med de nominerade i de sex olika kategorierna av det prestigefyllda branschpriset, Stora Kommunikationspriset 2024: 

Framtidspriset 

De nominerade i kategorin Framtidspriset är… 

Adidas, Frihamnsdagarna, Hässleholm Miljö - Sopsamlarmonster, Lantmännen och Livsmedelsverket. 

Framtidspriset belönar en person eller organisation som på ett framstående, innovativt och nyskapande sätt har skapat inspirerande kommunikation som har bidragit till en ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor eller främjat en framgångsrik omställning inom deras verksamhet. 

Bästa externa kommunikation 

De nominerade i kategorin Bästa externa kommunikation är… 

Adidas, Alektum, Apotek Hjärtat, Jämställdhetsmyndigheten, RFSU och Socialstyrelsen. 

Belönar ett team som använt kommunikation på ett nytänkande sätt för att uppnå anmärkningsvärda resultat. Med målinriktat och strategiskt arbete har kommunikationen bidragit till att förflytta verksamheten närmare de övergripande målen. 

Årets kommunikativa ledare 

De nominerade i kategorin Årets kommunikativa ledare är… 

Payam Abdulkarim, Gerhard Bley och Maria Ros Hjelm.

Sveriges Kommunikatörer belönar en ledare som på ett öppet, transparent, empatiskt och genuint sätt motiverar medarbetarna och stärker förtroendet för organisationen. Ledarskapet utgår från och uttrycker organisationens eller företagets värderingar och kommunikationen har tydligt bidragit till önskad effekt och goda resultat. 

Bästa internkommunikation 

De nominerade i kategorin Bästa internkommunikation är… 

Rikshem, Scouterna, STF / Svenska Turistföreningen, Volvo och Västra Götalandsregionen. 

Belönar ett team som under året uppnått utmärkta resultat genom att planera och genomföra kommunikation riktad till medarbetare. Det kan handla om förflyttning, förändringar och att stärka förtroendet för verksamheten både bland medarbetare och potentiella medarbetare, samt att visa på hur kommunikationen stärkt varumärket. 

Bästa påverkanskommunikation 

De nominerade i kategorin Bästa Påverkanskommunikation är… 

Akademiska sjukhuset, Allbright, Norrmejerier, Peab och Sundsvall kommun. 

Belönar ett team som på ett framgångsrikt sätt genomfört kommunikationsinsatser som mätbart påverkat sina intressenter. Kommunikationens roll i förändringen har varit central och givit resultat. 

Årets unga talang 

De nominerade i kategorin Årets unga talang är… 

Emma Kunelius Kårservice Östergötland (studentkårernas bolag vid Linköping Universitet), Erika Garmelius Hundstallet och Klara Ferngren Ådemark Combitech. 

Priset belönar en ung talang som under året har bidragit till utvecklingen av professionell kommunikation genom ny kunskap, innovativ prestation eller stor påverkan. Personen får fylla högst 28 år under det år som priset delas ut.

Juryns motiveringar lyder: 

Framtidspriset  

Adidas  

Trots att nästan 10 procent av Sveriges befolkning är muslimer har ramadan fått förhållandevis litet utrymme i offentligheten. Detta är något som Adidas ville ändra på. Genom kampanjen "Från soluppgång till solnedgång" ville de starta en dialog om träning under ramadan och hjälpa fastande muslimer att hitta verktygen för att träna. Adidas har med denna kampanj främjat ökad förståelse och inkludering samt inspirerat andra företag globalt att ta liknande initiativ och utmana stereotyper.  

Frihamnsdagarna  

I en tid av ökande samhällsspänningar är Frihamnsdagarna en plattform för fria och öppna diskussioner. De strävar efter att vara en kraft för inkludering, demokrati och framtidsoptimism. Med sina 13 500 besökare har Frihamnsdagarna etablerat sig som en av Sveriges främsta mötesplatser för demokrati, där fokuset ligger på kommunikation och engagemang för en positiv samhällsutveckling.   

Hässleholm Sopsamlarmonster  

Att inspirera unga och barn att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle är en utmaning som Hässleholm miljö tacklade med hjälp av lekfullhet och framtidstro. Deras Sopsamlarmonster är en innovativ och pedagogisk satsning som främjar ungas miljömedvetenhet och ansvarstagande. Deras sopsamlarmonster har nu spridit sig både nationellt och internationellt med syftet att skapa en generation av återvinningsexperter.   

Lantmännen  

Lantmännens strävan att främja klimatneutralt och hållbart jordbruk har en övergripande ambition: att inspirera, engagera och öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor inom matproduktion. Genom sitt arbete siktar de inte bara på att förbättra branschen utan också att uppmuntra ett bredare samhällsengagemang för en mer hållbar framtid och få fler aktörer att aktivt bidra till omställningen av jordbruket.  

Livsmedelsverket  

Under en längre tid har Livsmedelsverket aktivt arbetat för att minska matsvinnet och deras kampanj "Hacka maten" har fått stor spridning. Genom att använda humor och AI-genererade figurer lyckades de öka allmänhetens förståelse för hur man bäst förvarar, hanterar och använder maten. Deras långsiktiga och kreativa arbete har uppnått imponerande resultat, och allt fler förstår nu hur man minskar matsvinnet och bidrar till en mer hållbar framtid.  

Årets kommunikativa ledare  

Gerhard Bley  

Under lång tid har Gerhard framhävt betydelsen av empati som nyckeln till framtidens ledarskap. Han tror på att visa sårbarhet, vara öppen och närvarande för att vara en effektiv ledare. Genom att stödja, utmana och tydliggöra förväntningar för både medarbetare och ledare i sitt dagliga arbete har han drivit betydande förändringar. Dessa förändringar har inte bara lett till ökad omsättning för verksamheten, utan även skapat en mer öppen och engagerande arbetsmiljö.  

Maria Ros Hjelm  

Mitt under en pågående pandemi tog Maria Ros Hjelm över rollen som generalsekreterare på Svenska Turistföreningen. Genom hennes utmärkta och tydliga kommunikation fick hon medlemmarnas fulla stöd, vilket resulterade i betydande medial uppmärksamhet för organisationen. Maria baserar sitt ledarskap på principer som trygghet och delaktighet, och hennes engagemang för att främja en mer hållbar turism präglas av tydlighet och ödmjukhet.  

Payam Abdulkarim  

Payams ledarskap präglas av tillit, öppenhet och humor. Hon värdesätter mångfaldens styrka och inser att öppen dialog är avgörande för att främja samarbete. Genom sin generositet och transparens skapar hon en miljö där tillit och sammanhållning blomstrar. Hennes engagemang och hängivenhet för en hållbar arbetsmiljö avspeglas både i organisationens framgångar och den höga medarbetarnöjdheten.  

Bästa internkommunikation  

Rikshem  

Med hjälp av ett gediget förarbete och en inkluderande arbetsmiljö lyckades Rikshem genomföra en framgångsrik förändringsresa där alla medarbetare var delaktiga. Företaget ser sina medarbetare som ambassadörer och prioriterade därför att inkludera och engagera för att skapa en stark intern varumärkesidentitet, som sedan avspeglades externt.  

Scouterna  

Under en turbulent tid i världen begav sig över 2 000 svenska scouter till Sydkorea på ett äventyr. För att skapa förtroende och lugn bland vårdnadshavare genomförde Scouterna en omfattande kommunikationskampanj, vilket resulterade i positiva resultat och stärkta relationer till Scouterna. Utvärderingar visade att tilliten och tryggheten bland deltagarna var hög tack vare Scouternas effektiva kommunikation.  

STF  

En effektiv internkommunikation är avgörande för att engagera hela organisationen under en förändringsprocess. Genom att upprätthålla en nära dialog med medarbetarna och tydligt kommunicera förändringarna via olika kanaler har Svenska Turistföreningen lyckats behålla förtroendet internt och skapat en djup förståelse för varför dessa förändringar var nödvändiga.  

Volvo  

Genom Volvos initiativ att utbilda sina chefer i kommunikativt ledarskap har förståelsen för hur kommunikation påverkar affärsresultaten ökat. Denna satsning har också skapat en större trygghet bland cheferna när det gäller att kommunicera med sina medarbetare. Det tydliggör betydelsen av internkommunikation och visar hur kommunikativt ledarskap kan bidra till en stärkt och mer effektiv verksamhet.  

Västra Götalandsregionen  

I samband med en omstrukturering fann Västra Götalandsregionen ett innovativt och tillgängligt sätt för organisationen att omfamna den nya värdegrunden - genom ett brädspel. Värdegrundsspelet har visat sig vara ett effektivt verktyg för att underlätta dialog och presentera värdegrunden på ett nyskapande sätt, vilket har involverat medarbetarna oavsett språknivå.    

Bästa påverkanskommunikation  

Akademiska sjukhuset  

För att främja en hållbar arbetsmiljö tog Akademiska sjukhuset beslutet att gradvis avveckla användningen av hyrpersonal och i stället satsa på att stärka sin fasta personalstyrka. Genom att hantera detta känsliga ämne på ett tydligt och konkret sätt har Akademiska sjukhuset inspirerat andra organisationer att genomföra liknande åtgärder och skapa en arbetsplats som är hållbar och mindre beroende av inhyrd personal.  

Allbright  

För att utmana rådande normer inom chefsrekrytering och främja mångfald och inkludering, tog Allbright initiativ till en rapport som belyser konsekvenserna av ojämlika möjligheter till toppositioner i samhället. Denna kampanj fick betydande medial uppmärksamhet och genererade diskussion och debatt, och lockade framför allt fram löften om förändring om att öka mångfalden i svenskt näringsliv.  

Peab  

För att främja jämställdheten på byggarbetsplatser initierade Peab en reklamkampanj för att locka fler unga kvinnor till byggbranschen. Med utmaningar som lågt intresse och fördomar lanserade de Byggåret, en lärlingsutbildning för kvinnor, som marknadsfördes med en innovativ kommunikationsstrategi avsedd att utmana normer och stereotyper. Resultatet överträffade förväntningarna med 600 procent, och tack vare denna framgångsrika kommunikation är nu fler kvinnor öppna för en karriär inom byggsektorn.  

Sundsvall kommun  

Under 2022 spenderades 54 miljoner kronor på narkotika i Sundsvall och Timrå. För att bekämpa normaliseringen av droganvändning initierades kommunikationskampanjen "Vad kostar ett gram?". Genom att belysa problemet med utmanande och ifrågasättande kommunikation, fick mottagaren en anledning att reflektera och förstå de konkreta konsekvenserna av droganvändning. Kampanjen fungerade som en ögonöppnare och har genererat många samtal som har både berört och påverkat.  

Norrmejerier  

Norrmejerier strävar efter att bli en röst för svenska och norrländska bönder samt en expert inom svensk livsmedelsförsörjning. De vill lyfta fram det positiva arbete som norrländska bönder gör för hela Sverige och även uppmärksamma deras utmanade situation. Genom en långsiktig strategi som betonar Norrlands centrala roll för Sveriges livsmedelsproduktion, har de lyckats öka konsumenternas lojalitet och gjort böndernas situation till en nationell fråga.  

Bästa externa kommunikation  

Adidas  

Adidas kampanj tar upp högtiden ramadan, som firas av tusentals svenskar, ur ett träningsperspektiv på ett trovärdigt, nyskapande och modigt sätt. Genom kampanjen, som både informerar och berör, visar Adidas en konsekvent varumärkesbyggande kommunikation där de sätter standarden för hur stora kommersiella varumärken kan främja ett mer inkluderande samhälle.  

Alektum  

En betydande del av den svenska befolkningen saknar tillräckliga kunskaper för att hantera sin privatekonomi, vilket resulterar i en ökning av antalet personer som hamnar hos Kronofogden. Alektum har tagit ett viktigt samhällsansvar genom att genomföra en ambitiös satsning på ekonomisk utbildning och förebyggande åtgärder, samt genom ett långsiktigt genomtänkt kommunikationsarbete. Genom initiativet Pengapeppen visar Alektum hur kommunikation kan vara ett kraftfullt strategiskt verktyg för både affärer och samhället som helhet.  

Apotek Hjärtat   

Sverige är ett av länderna i världen med en av de högsta ökningstakterna av hudcancerfall, och en del av orsaken är bristande solskyddsrutiner. För att adressera detta satsade Apotek Hjärtat på ett kreativt, innovativt och underhållande tillvägagångssätt. I stället för att bara fokusera på solkräm, lyfte de fram vikten av att tillbringa mer tid i skuggan och fick oss samtidigt att reflektera över våra solvanor. Genom att använda storytelling lyckades de öka medvetenheten kring solskydd på ett mer engagerande och innovativt vis.  

Jämställdhetsmyndigheten  

En av tio män erkänner att de har betalat för sexuella tjänster, och problemet ökar särskilt bland unga män. Jämställdhetsmyndigheten har genomfört en omfattande kommunikationskampanj som riktar sig till olika målgrupper för att förebygga detta beteende. Denna kraftfulla kommunikationssatsning påminner oss alla om vårt ansvar att bekämpa sexuell exploatering.  

RFSU  

Med en kombination av mod, kreativitet och humor lyckas RFSU gång på gång skapa kampanjer som inte bara utbildar och påverkar opinionen utan även bryter ner tabun. Under 2023 fortsatte RFSU:s framgång med kampanjer om ämnen som sexuell hälsa, klimakteriet och vikten av att använda kondom, vilka fick stor uppmärksamhet och genomslag. Deras externa kommunikation kämpar för mänskliga rättigheter och frihet i en värld som behöver det mer än någonsin.  

Socialstyrelsen  

Det är av stor betydelse både för den personliga hälsan och för samhällets belastning att individer har tillgång till livsavgörande mediciner i händelse av kris eller krig. För att säkerställa detta fick Socialstyrelsen i uppdrag att uppmuntra personer med långvarig stabil behandling att ha medicin för en månads förbrukning hemma, utan att skapa rädsla eller främja överdriven lagerhållning. Genom en genomtänkt strategi lyckades Socialstyrelsen effektivt kommunicera sitt budskap och stärka samhällets beredskap.  

Årets unga talang  

Emma Kunelius, Kårservice Östergötland (studentkårernas bolag vid Linköping Universitet) 

När droghandelsproblemet på ett universitetscampus blev uppenbart krävdes det snabbt en kampanj för att öka medvetenheten och påverka beteendet. Tillsammans med marknadsavdelningen lyckades Emma, en student på campus, på kort tid ta fram en kommunikationsplan, koncept och grafiskt material. Trots utmanande förutsättningar visade Emma enastående driv och skapade en kampanj av hög kvalitet som imponerade så mycket att Länsstyrelsen valde att stödja den.   

Erika Garmelius, Hundstallet  

Rollen som kommunikationsansvarig innebär att man måste kunna hantera allt från strategisk utveckling till att säkerställa genomförandet av varje åtgärd enligt plan och att mäta resultaten. Dessutom krävs att man arbetar inom budgetramar och att man kan vara innovativ i dagens medielandskap. Erika Garmelius har i sin roll på Hundstallet lyckats bemästra alla dessa utmaningar och har därigenom skapat imponerande synlighet för organisationen samtidigt som hon har bidragit till att sätta insamlingsrekord.   

Klara Ferngren Ådemark, Combitech  

Att utveckla en ny Employer Value Proposition är en ansvarsfull uppgift som kräver noggrant strategiskt arbete och involverar en bred palett av verktyg för kommunikatörer. Det kräver också uthållighet, integritet, lyhördhet - samt ett perspektiv som smidigt förenar kommunikation med HR. Klara Ferngren Ådemark tog sig an ansvaret för Combitechs EVP och resultatet har varit imponerande: en minskad personalomsättning, ökad samhörighet bland personalen, en stärkt företagskultur och en rekryteringsnivå på historiskt höga nivåer.