Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Professorn: "Fokusera på kommunikativt medarbetarskap och strategiskt lyssnande"

Efter 4 år är nu studien avslutad. Hur har det varit att arbeta med projektet?

– Det har varit en fantastiskt spännande resa med många inspirerande och givande möten med kloka kommunikatörer, chefer och medarbetare. Vi som forskat i projektet har med detta projekt fått möjlighet att studera 11 olika svenska organisationer som alla har olika erfarenheter av, förutsättningar för och möjligheteter att arbeta utifrån idén om den kommunikativa organisationen. Det är en stor ynnest att fått leda detta projekt.

 

Projektet är Europas största studie inom strategisk kommunikation någonsin. Hur kan resultaten vägleda branschen och professionen?

– Ett viktigt resultat är att kommunikatörer behöver ägna mer tid åt att reflektera över hur deras arbete bidrar till organisationens värdeskapande. Kommunikatörer bör ställa sig frågan: ”gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker”? Traditionellt har kommunikatörer arbetat förhållandevis reaktivt som ofta inneburit ett fokus på – att göra saker rätt.  Vår studie visar att kommunikatörer ska göra det omvända som att arbeta mer proaktivt och strategiskt med frågor som påverkar den strategiska utvecklingen av organisationen – det vill säga göra rätt saker. Ytterligare resultat som studien pekar på är att professionaliseringen av kommunikatörsyrket behöver stärkas. Sveriges Kommunikatörer har en viktig uppgift i att driva på en ökad professionaliseringen genom att bidra till att fler undersökningar genomförs, skapa debatter kring kommunikatörens uppgift och roll och utveckla utbildningar för att stärka deras kompetens. Det behövs fler kurser och utbildningar i strategisk kommunikation som erbjuder kunskap om det strategiska lyssnandet, kriskommunikation, interpersonell kommunikation och relationshantering. 

 

Vilka slutsatser finner du extra intressanta och värda att nämna?

– Det är tre slutsatser som är särskilt viktiga. För det första, utveckla synen på kommunikation. Fortfarande dominerar transmissionssynen – kommunikation ses som en överföringsprocess av budskap från sändare till mottagare. Det blir då svårt att övertyga chefer och medarbetare om den strategiska kommunikationens betydelse för organisationen framgång. Här krävs det intern utbildning, övningar och lobbying för att påverka den nu dominerande synen på kommunikation.

– För det andra, ompröva synen på vad som skapar värdeskapande kommunikation, mål och mätning. För att kunna påvisa kommunikationens och kommunikatörers värde, måste kommunikatörer arbeta mer med utvärderingar och framför allt öka kompetensen i hur man kan mäta kommunikationens värde. Många kommunikatörer anser att det är viktigt att utvärdera och mäta kommunikationens betydelse, men tycks arbeta alltför lite konkret med dessa uppgifter.

– För det tredje, fundera på var kommunikatörerna ska placeras i organisationen och vilket som är kommunikatörens främsta uppdrag. Detta hänger samman med frågan ”gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?” Många kommunikationsfunktioner är placerade nära ledningen. Närheten till ledningen är bra, men samtidigt innebär det att kommunikatörerna fjärmas från kärnverksamheten. Merparten av organisationers värdeskapande sker i mötet mellan medarbetare och kund eller brukare därför bör kommunikatörerna i större utsträckning vara på plats och agera längre ut organisationen. Detta för att skapa relationer med medarbetare som förväntas omvandla den strategiska kommunikationen till praktik i mötet med dem organisationen är till för som kunder, brukare eller medborgare.

 

Hur tror du att dina kollegor i världen kommer att ställa sig till resultatet?

– Vi har vid ett flertal tillfällen under projektets gång presenterat det och de resultat vår studie visar på internationella forskarkonferenser och fått mycket positiv feedback från andra forskare. Projektets omfattning väcker stor uppmärksamhet. Mycket av vår forskning stöds av annan europeisk forskning i strategisk kommunikation, t.ex. den som bedrivs av Anne Gregory och Ansgar Zerfass. Vi har uppfattat det som att våra resultat ses som intressanta och därmed anses bidra både teoretiskt och praktiskt.

 

Om du skulle ge ett tips till kommunikatörer idag, vad skulle det vara?

– Mitt främsta tips är att fokusera på kommunikativt medarbetarskap och strategiskt lyssnande. Medarbetarna är viktiga ambassadörer för organisationen – de sprider information och kan skapa och upprätthålla goda relationer till intressenter. Medarbetarna har också färsk, viktig information om vad kunder anser om organisationen och produkterna/tjänsterna, vilka deras önskemål är etc. Mötena mellan medarbetare och kunder/medborgare är informationsrika, men många gånger negligerar chefer och kommunikatörer att aktivt samla in denna information och verkligen lyssna på medarbetarna. Det är också viktigt att aktivt lyssna på kunder och medborgare. Dessa grupper har mycket viktig information som kan vara avgörande för en organisations överlevnad. Det finns många exempel på organisationer som inte finns längre, eftersom de inte lyssnade, t.ex. Facit och Nokia. Kommunikatörer har här en stor potential att bidra med information som kan påverka strategiska beslut och organisationens framtid.

 

Hur tror du att branschen och professionen kommer att se ut om tio år?

– Jag är mycket positiv. Professionen är ung och vi kan redan se stora positiva förändringar. Kommunikatörerna blir alltmer välutbildade och får bredare kompetens. I framtiden kommer det att behövas både fler generalister med spetskompetens i strategisk kommunikation och fler specialister inom olika områden. Jag är övertygad om att den positiva inställningen till kommunikation i organisationer kommer bidra till ett ökat behov av kommunikatörer under förutsättning att kommunikatörer träder fram och påvisar kommunikationens värde.

 

Ladda ner slutrapporten här
Ta del av alla delrapporter här


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.