Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nyckelkompetenser för framtidens kommunikatör

I takt med digitaliseringen har vi sett en ökande press på kommunikatören att utvecklas snabbt och hålla sig ajour med en ofta ohanterlig mängd verktyg och arbetssätt.

Framtidens kommunikatör förväntas bli en vass specialist på breda produktionsområden och samtidigt bli mer av en generalist, både kunna korrigera i detaljerna och hålla ett omvärldsbevakande helhetsperspektiv – blir det varken hackat eller malet? Sveriges Kommunikatörer har tagit reda på vad kommunikatörerna själva tänker om denna utveckling och hur de ser på framtidens kompetenskrav.

 

Framtidens viktigaste kompetenser

Rapporten visar fyra huvudområden med kompetenser som behövs för att framgångsrikt hantera uppdraget i framtiden. Oavsett storlek och verksamhet måste en kommunikatör eller ett team behärska att iklä sig dessa roller.

 

  • Generalisten – rådgivning, förändringsledning, coachning.
  • Innovatören – kundförståelse, nya arbetssätt, innovationskultur, och user experience.
  • Innehållsproducenten – produktion, distribution, innehåll och kanaler.
  • Analytikern – mätning, förståelse för data, omvärldsanalys.

– Vi ser en samstämmighet vad gäller riktningen mot datahantering, kundorientering och verksamhetsnära arbete men oenighet om hur kommunikatören ska hantera dessa ansvar, säger utvecklingschef Nilla Peterson. Tyvärr ser vi också en otydlighet kring vem som ska se till att kompetensutvecklingen genomförs. Eftersom kompetens är och blir en allt viktigare konkurrensfaktor behöver ansvaret vara tydligt så att utvecklingen verkligen går i den riktning som efterfrågas.

 

Några intressanta datapunkter

  • Det tydligt största kompetensgapet hittar vi inom mätning av kommunikationsinsatser där skillnaden mellan den kompetens som finns idag och vad som efterfrågas är hela 82%.
  • Minst är gapet inom produktion (13%) där man anser sig i hög grad uppfylla det som kommer att förväntas.
  • Kommunikatören måste närma sig affären mer, säger hela 99% av respondenterna.
  • Vi behöver förstå våra kunders problem och drivkrafter för att förbättra kundupplevelsen, säger 63% av kommunikationscheferna.
  • Av cheferna säger 97% att de behöver öka sin förståelse för ny teknologi och hur den kommer påverka organisationen.

 – Denna rapport gav oss intressanta insikter och en tydlig bild av framtiden för kommunikationsfunktionen i stort, säger Hanna Brogren, generalsekreterare för Sveriges Kommunikatörer. Vi hoppas också att den ska väcka reflektion kring den egna kompetensen och en lust att greppa taktpinnen för att utveckla den.

 

Sveriges kommunikatörer kommer inom kort erbjuda ett verktyg för kompetenskartläggning för att underlätta förståelsen för den egna kompetensen och utvecklingsområden hos såväl individer som större avdelningar. 

För den här rapporten har kommunikatörer och chefer i Sverige intervjuats. En uppföljande enkätstudie av 1164 kommunikatörer har gett en tydlig bild av kompetensläget och förväntningar på framtiden för funktionen.