Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Termer och begrepp inom kommunikation

Inom kommunikationsbranschen används en mängd olika begrepp och termer som hjälper till att beskriva olika aspekter av kommunikation och marknadsföring. Här ger vi dig en överblick över vanliga termer, titlar, begrepp och uttryck inom kommunikation.

Fyra personer som sitter vid ett bord och pratar med varandra och ler.

Kommunikationstermer A-Ö 

A/B-test 

En metod för att jämföra två olika versioner av en webbsida eller annat innehåll för att se vilken som ger bättre resultat. 

Adblocker 

En programvara som blockerar visningen av annonser på webbsidor. 

Adstock 

Effekten av reklam som varar även efter att själva kampanjen är avslutad, då konsumenter fortfarande minns eller påverkas av budskapet. 

Adwords 

En tidigare annonsplattform från Google som möjliggjorde annonsering i sökmotorresultat och andra Google-nätverk. 

Affärsidé/Verksamhetsidé

Affärsidéen eller verksamhetsidéen är en kort beskrivning av vad en organisation gör, vilka produkter eller tjänster de erbjuder och vilket behov de fyller på marknaden.

Agil projektledning 

En projektledningsmetodik som fokuserar på flexibilitet, samarbete och kontinuerlig förbättring under projektets gång. 

AI (Artificiell Intelligens) 

Datorbaserad teknik som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. 

Aktörer

Aktörer är individer eller grupper som aktivt är involverade i en organisation eller situation och agerar inom den.

Algoritm 

En serie av matematiska instruktioner som används för att utföra beräkningar eller processera data. 

Ambassadör 

En person eller enhet som företräder eller marknadsför ett varumärke eller företag. 

B2B (Business-to-Business) 

Företag som riktar sig till andra företag som sina kunder. 

B2C (Business-to-Consumer) 

Företag som riktar sig direkt till konsumenter som sina kunder. 

Beteendekommunikation 

Kommunikation som syftar till att påverka och ändra människors beteende, till exempel att uppmuntra hälsosamma vanor eller miljövänligt beteende. 

Boiler plate

En boilerplate är en standardtext eller liknande som används i olika typer av kommunikation, såsom pressmeddelanden eller avtal, och innehåller grundläggande information om företaget.

Bounce rate 

Procentandelen av e-postmeddelanden som inte levereras på grund av fel eller andra orsaker. 

Branded content 

Innehåll som skapas för att marknadsföra ett varumärke på ett subtilt sätt.  

Budskapsplattform

En budskapsplattform är en grundläggande struktur som definierar hur ett företag eller organisation kommunicerar sitt budskap, inklusive målgrupp, värderingar och kärnbudskap.

Call-to-action (CTA) 

En uppmaning till målgruppen att vidta en specifik åtgärd, till exempel att klicka på en länk eller fylla i ett formulär. 

Chatbot 

Ett program eller en AI-baserad agent som används för att automatisera konversationer och interaktioner med användare. 

ChatGPT

ChatGPT är en avancerad AI-chattbot utvecklad av OpenAI som kan generera text och svara på en mängd olika frågor.

Click-through rate (CTR) 

Procentandelen av mottagare som klickar på länkar i ett e-postmeddelande eller annat innehåll. 

Clickbait 

Lockande rubriker eller innehåll som syftar till att få användare att klicka på länkar, vanligtvis med sensationella eller överdrivna påståenden. 

CMS (Content Management System) 

En plattform eller programvara som används för att skapa och hantera webbinnehåll.

Coachande kommunikation 

Kommunikationsstil som fokuserar på att vägleda och stödja en individ eller grupp för att nå sina mål. 

Content 

Innehåll i form av text, bilder, video och liknande som används i marknadsföring och kommunikation. 

Content Manager

En professionell som ansvarar för att skapa, planera, organisera och hantera innehållet på en webbplats, blogg, sociala medier eller andra digitala plattformar.

Content Marketing 

Marknadsföring genom att skapa och dela värdefullt innehåll för att locka och engagera målgruppen. 

Conversion rate 

Procentandelen av mottagare som utför önskad handling, till exempel ett köp, efter att ha interagerat med marknadsföringsinnehållet. 

Cookie banner  

En meddelandebox som visas på webbplatser för att informera användare om användningen av cookies och ge dem möjlighet att acceptera eller neka cookies. 

Copywriting 

Skrivande med syfte att sälja eller marknadsföra en produkt eller tjänst. 

Datadriven marknadsföring 

Användningen av data och analys för att fatta beslut och anpassa marknadsföringsstrategier. 

Design thinking 

En metod för problemlösning och innovation som fokuserar på att förstå användarens behov och perspektiv genom kreativa processer. 

Digital kommunikation 

Kommunikation som sker genom digitala kanaler, inklusive internet, sociala medier och mobilapplikationer. 

Digital marknadsföring 

Användning av digitala kanaler och plattformar för att marknadsföra produkter eller tjänster, inklusive annonsering på internet och sociala medier. 

Digital strateg 

En professionell som ansvarar för att planera och genomföra digitala strategier för att nå affärsmål, ofta inom marknadsföring eller kommunikation. 

E-postmarknadsföring 

E-postmarknadsföring är en digital marknadsföringsstrategi som innebär att skicka anpassade e-postmeddelanden till en målgrupp för att främja produkter, tjänster eller budskap och bygga relationer med kunder.

Effektmål 

Specifika mål som mäter resultat och påverkan av en kampanj eller åtgärd. 

Elektronisk kommunikation 

Kommunikation som sker via elektroniska medier som e-post, sociala medier och andra digitala plattformar. 

Extern kommunikation 

Kommunikation som riktar sig utåt från organisationen, inkluderar all kommunikation med kunder, partners, investerare och allmänheten. 

Finansiell kommunikation 

Kommunikation som rör organisationens ekonomiska prestationer och finansiell rapportering. 

Förändringsledning och förändringskommunikation 

Processen att planera och genomföra förändringar inom en organisation med fokus på att kommunicera och engagera medarbetare under förändringsprocessen. 

GDPR (General Data Protection Regulation) 

En europeisk dataskyddsförordning som reglerar hur personlig data samlas in, används och skyddas. 

Grafisk design 

Processen att skapa visuellt innehåll, inklusive layout, typografi och bildbehandling, för att kommunicera ett budskap eller skapa en visuell identitet. 

Grafisk kommunikation 

Användningen av visuell design för att kommunicera med målgruppen och förmedla budskap. 

Grafisk profil

Grafisk profil handlar om de visuella element som används för att representera ett företag, inklusive logotyp, färger och typsnitt.

Hashtag 

Symbolen "#" används i sociala medier för att kategorisera innehåll och göra det sökbart. 

Hållbarhetskommunikation 

Kommunikation om en organisations hållbarhetsåtgärder och prestationer, ofta för att bygga förtroende och trovärdighet. 

Hållbarhetspolicy 

En organisations riktlinjer och åtaganden avseende hållbarhet, inklusive miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

Innehållsproduktion 

Skapandet av olika typer av innehåll för marknadsföring och kommunikation. 

Innehållsstrategi 

Planering och strategi för att skapa och hantera innehåll på ett samordnat sätt. 

Interkulturell kommunikation 

Kommunikation mellan individer eller grupper med olika kulturella bakgrunder, med fokus på att förstå och övervinna kulturella skillnader. 

Intern kommunikation 

Kommunikation inom en organisation, riktad till dess anställda med syftet att informera, engagera och samordna medarbetarna. 

Interpersonell kommunikation 

Kommunikation mellan individer, vanligtvis ansikte mot ansikte eller genom direkt samtal. 

Intressenter

Intressenter är de individer eller grupper som har ett intresse av eller påverkas av en organisation eller dess verksamhet, även om de inte nödvändigtvis är direkt involverade.

Karusell 

En bild- eller innehållsrotationsfunktion på en webbsida eller i en annons som låter användare bläddra genom flera bilder eller innehållsposter. 

Kommunikationsjuridik 

Lagar och regler som styr kommunikation och reklam, inklusive immaterialrätt, dataskydd och andra rättsliga aspekter av kommunikation. 

Kommunikationsplan/Kommunikationsstrategi

En kommunikationsplan eller strategi är en strukturerad plan som beskriver hur en organisation ska kommunicera med sin målgrupp och nå sina kommunikationsmål.

Kommunikationsplanering 

Processen att utveckla och genomföra en plan för hur organisationen ska kommunicera med sina målgrupper. 

Kommunikationsplattform

En kommunikationsplattform är en samling riktlinjer och resurser som används för att säkerställa en konsekvent och effektiv kommunikation från organisationen.

Kommunikativt ledarskap 

En ledarskapsstil som innebär att vara en effektiv kommunikatör och engagera medarbetarna genom kommunikation. 

Konvertering 

Önskad handling som användaren tar, till exempel ett köp eller registrering, som svar på marknadsföring eller annat innehåll. 

KPI (Key Performance Indicator) 

Mätvärden som används för att utvärdera och följa prestationen av en organisation eller en specifik kampanj. 

Krishantering 

Samordnande av resurser och aktiviteter för att hantera en krissituation och försöka minska skador och återställa normal verksamhet. 

Kriskommunikation 

Kommunikationsstrategier och åtgärder som vidtas när en organisation står inför en kris eller katastrof för att hantera och minimera skada. 

Kärnvärden

Kärnvärden är de grundläggande principer och övertygelser som styr en organisation och dess beslut.

Köpresa 

Den resa eller process som en kund går igenom från att vara medveten om ett behov till att göra ett köpbeslut. 

Lead 

En potentiell kund som har visat intresse för ett företags produkt eller tjänst. 

Marketing automation 

Användning av programvara och teknik för att automatisera och hantera marknadsföringsprocesser. 

Marknadsföring 

Processen att marknadsföra och främja produkter eller tjänster för att öka försäljningen och skapa medvetenhet om varumärket. 

Marknadskommunikation 

Aktiviteter och strategier för att kommunicera med målgruppen och marknadsföra produkter eller tjänster. 

Media och kommunikation 

Att studera massmedia, dess påverkan och användning, samt hur meddelanden sprids till allmänheten. 

Metataggar 

HTML-koder som ger information om webbsidans innehåll till sökmotorer och användare. 

Moderator 

En person som leder eller styr en diskussion, särskilt i en offentlig eller digital miljö, för att säkerställa en strukturerad och produktiv kommunikation. 

Målgrupp och målgruppsanalys 

Definierade segment av människor som en organisation riktar sin kommunikation och marknadsföring mot. 

Nudging 

En metod som används för att påverka människors beslut genom subtila påminnelser eller förslag. 

Nyckelord 

Ord eller fraser som används i sökmotoroptimering (SEO) för att öka synligheten på webben. 

Open rate (OR) 

Procentandelen av mottagare som öppnar en e-postmeddelande i en e-postkampanj.

Organisk trafik 

Trafik till en webbplats som genereras naturligt genom sökmotorresultat och andra icke-betalda källor. 

Paid marketing 

Marknadsföring där företaget betalar för annonser och exponering, till exempel PPC-annonsering.

Personas

Personas är fiktiva karaktärer som representerar olika segment av en målgrupp och hjälper organisationer att förstå och rikta sin kommunikation mot specifika målgrupper.

Pitcha 

Att presentera en idé, produkt eller tjänst övergripande och övertygande. 

Presentationsteknik 

Färdigheter och tekniker som används för att effektivt leverera information och budskap muntligt inför en publik. 

Pressmeddelande 

Officiellt meddelande som används för att informera media och allmänheten om nyheter eller händelser. 

Projektledare 

En person som ansvarar för att planera, organisera och övervaka genomförandet av ett projekt. 

Puff 

Kort inledande text som lockar uppmärksamhet till en artikel eller annat innehåll. 

Reach 

Antalet unika användare eller mottagare som nås av en kampanj eller innehåll. 

Retargeting/remarketing 

Strategi där annonser visas för användare som tidigare har besökt en webbplats eller interagerat med ett företag. 

Retorik 

Konsten att övertyga och påverka genom effektiv användning av språk och argumentation. 

ROI (Return on Investment) 

Mätning av avkastningen i förhållande till de investerade resurserna, vanligtvis i pengar. 

RPR – Revenue Per Recipient 

En mätning av den genomsnittliga intäkten som genereras per e-postmottagare. 

Räckvidd 

Antalet personer eller enheter som exponeras för en kampanj eller ett budskap. 

Segmentering 

Uppdelning av målgruppen i olika segment baserat på gemensamma egenskaper för riktad kommunikation. 

SEM (Search Engine Marketing) 

Marknadsföring som använder sökmotorer för att öka synligheten och dra trafik till en webbplats. 

SEO (Search Engine Optimization) 

Optimering av webbinnehåll för att förbättra dess synlighet i sökmotorresultat. 

Självledarskap 

Förmågan att ta ansvar för sin egen utveckling och ledarskap genom personlig motivation och målsättning. 

Social Media Manager 

En person som ansvarar för att skapa och hantera företagets närvaro på sociala medier och interagera med målgruppen. 

Storytelling 

Berättande som används för att kommunicera och engagera målgruppen. 

Strategisk kommunikation 

Planerad och medveten kommunikation som syftar till att stödja organisationens övergripande strategiska mål och budskap. 

Sökordsanalys 

Undersökning av vilka sökord och fraser som används av användare vid sökningar på internet. 

Tagline/Slogan/Devis

En tagline, slogan eller devis är en kort och minnesvärd fras som används för att förstärka varumärkets budskap och identitet.

Tonalitet 

Den känslomässiga tonen eller stämningen i kommunikationen. 

UTM-tagg 

En kod som läggs till URL:er för att spåra källor och kampanjer i webbanalysverktyg som Google Analytics. 

UX-writing 

Skrivande som fokuserar på att förbättra användarupplevelsen (User Experience) på digitala plattformar. 

Varumärke

Ett varumärke är den uppfattning som kunder och allmänheten har om en organisation, inklusive dess produkter, tjänster och värderingar.

Varumärkeslöfte

Varumärkeslöftet är ett uttalande som beskriver vad kunder kan förvänta sig när de interagerar med organisationen, och det reflekterar varumärkets värderingar.

Varumärkesplattform 

En samling riktlinjer och värderingar som styr hur ett varumärke kommunicerar och beter sig. 

Verksamhetsuppdrag/Mission

Verksamhetsuppdraget eller missionen är en uttalande om organisationens syfte och dess långsiktiga mål och värderingar.

Videomarknadsföring 

Användningen av videomaterial för att marknadsföra produkter eller tjänster, vanligtvis genom onlineplattformar som YouTube. 

Videoproduktion 

Skapandet av videoinnehåll för marknadsföring eller andra ändamål. 

Vision

Visionen är en framtidsinriktad bild av hur organisationen ser ut när den uppnår sina mål och verkställer sin mission.

Visuell identitet

Visuell identitet är den samlade representationen av ett varumärke genom grafiska och visuella element, vilket inkluderar logotyp, färger och designelement.

Visuell kommunikation 

Kommunikation som uttrycks främst genom visuella element som bilder, grafik och design istället för enbart text. 

Webbanalytiker 

En professionell som analyserar och utvärderar webbplatsprestanda och besökarbeteende för att optimera användarupplevelsen och resultat. 

Webbredigering 

Redigering och uppdatering av webbplatsinnehåll. 

Saknar du några begrepp? Hör av dig till oss! 

Kvinna som ler mot kameran

Gabrielle Längbo

Content Manager

Telefon: 073-570 12 62

E-post: gabrielle.langbo@svkom.se