Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sveriges Kommunikatörers uppförandekod

Denna uppförandekod omfattar alla medlemmar i Sveriges Kommunikatörer men riktar sig även till alla som arbetar med kommunikation, antingen i egenskap av professionell kommunikatör, eller där kommunikation utgör en viktig del av ett annat yrke.

I sin roll förvaltar och driver man utvecklingen av organisationers förtroendekapital och anseende. Man verkar för att såväl externa som interna målgrupper genom relevant kommunikation, baserad på fakta, bedömningar och argument, får en rättvisande uppfattning om den verksamhet som man företräder. Man säkerställer att chefer och medarbetare har tillräckligt med information och förståelse för organisationen, strategier, verksamhet och omvärlden. 

Kommunikationen sker alltid inom ramen för gällande lagar och andra regelverk samtidigt som man strävar efter att så mycket information som möjligt ska vara tillgänglig och begriplig. 

En förutsättning för att kunna arbeta med kommunikation är ett öppet samhälle, präglat av yttrandefrihet och allas möjligheter att inom lagens ramar söka och använda information. De som arbetar med kommunikation bidrar till att öka öppenheten i samhället. 

Föreningen Sveriges Kommunikatörer har genom medlemskap i Global Alliance anslutit sig till Global Ethics Protocol on Public Relations. 

Medlem skall i sin yrkesutövning handla i enlighet med ”Föreningen Sveriges Kommunikatörers Uppförandekod”. 

Medlem som gör avsteg från denna uppförandekod eller på annat sätt skadar föreningens anseende, kan varnas eller uteslutas ur föreningen. Handläggningen av sådana ärenden regleras i föreningens stadgar, § 16.

En del av Global Alliance

Sveriges Kommunikatörer är en del av Global Alliance och följer dess etiska riktlinjer. 

Ta del av riktlinjerna här!