Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sofie Rolf: “Handlingskraft växer fram ur kommunikation”

Text: Sofie Rolf.

Diskutera på Facebook – KLICKA HÄR

We live in a world where there is more and more information, and less and less meaning. Citatet är från den franske sociologen Jean Baudrillard. Han pekar på något väsentligt i vår tid. Jag tror att vi kommunikatörer har en resa att göra med anledning av det. Det är därför utmärkt att slutrapporten lyfter fram tendensen hos oss kommunikatörer att fastna i den gamla och enkla synen på kommunikation, transmissionssynen, som framhåller spridning av information. Vi riskerar inte enbart att vara en del av Baudrillards problembild utan också bidra till att fördjupa den. Vår syn riskerar också att hindra oss själva, enligt rapporten, från att bli mer angelägna för våra organisationer. Uppmaningen är därför: ”komplexifiera” din syn på kommunikation.

"Handlingskraft växer fram ur kommunikation"

Vi behöver se kommunikation som en integrerad del av den totala verksamheten och inte något vid sidan av som också skall göras. En kommunikativ organisation är en organisation där kommunikation är med och formar, styr och utvecklar verksamheten, dess anställda och - sist men inte minst - relationen till omvärlden. Med en mer komplex syn breddas vårt seende. Fler nyanser framträder och skapar nya möjligheter att agera utifrån vår profession.

Hur ”komplexifierar” man då sitt perspektiv? Det finns många sätt, men jag har ett konkret tips, som jag återkommer till nedan, men först några rader om vikten av att försöka ta med sig sin organisation på resan. Slutrapporten pekar nämligen på att även om de flesta organisationer idag säger sig arbeta för ”dialog, engagemang, samverkan och förtroendefulla relationer”, så visar forskningen likväl på att merparten av alla organisationer ändå lägger större delen av sina resurser (80 procent!) på att tala och sprida budskap. Ändå vet man att engagemang och handlingskraft växer fram ur kommunikation i olika former – baserat på information och fakta förstås.

"Dörren står öppen, gå över tröskeln"

Kommunikation kommer ju som bekant ur latinets communicare, att göra gemensamt. Att skapa gemensamma bilder, mål, et cetera är en process som bygger på förmåga att lyssna. Just lyssnandet är, enligt forskarna, ett av de viktigaste utvecklingsområdena för många organisationer.  Vi kommunikatörer bör bidra i detta strategiska arbete och skapa ”en lyssnande arkitektur” i organisationen. Lyssnandet för mycket gott med sig. Förutom att medarbetarna känner sig sedda och bekräftade, skapar det också förutsättningar för en ökad öppenhet, kreativitet och innovationsförmåga.

Om jag förstår slutrapporten rätt är paradigmskiftet - från en enkel till en mer komplex syn på kommunikation – nödvändigt. Häri ligger också enorma möjligheter eftersom 90 procent av chefer och medarbetare som svarade på forskarnas enkät instämde i påståendena: »Kommunikation är en allt viktigare framgångsfaktor för organisationer« och »Kommunikativ förmåga är en allt viktigare kompetens i arbetslivet. Dörren står öppen. Gå över tröskeln. Dock: Det finns inga klart utstakade vägar, men forskningsrapporten pekar på olika mentala tankemodeller - de sju stegen mot den kommunikativa organisationen.

Hur kan man göra för att ”komplexifiera” sin syn?

Det är också just detta som är rapportens styrka. Vi får ledtrådar på vägen. Här är sju steg. Ta dessa steg och du stöttar din organisation att mogna kommunikativt. Mycket mer än så får vi inte hjälp med, och det är möjligen en brist. Här får vi tänka vidare själva och tillsammans, till exempel i olika nätverk. Forskarna nämner att både chefer och kommunikatörer längtar efter enkla modeller och verktyg som snabbt kan ta oss framåt. Men själva tror de inte på enkla, snabba lösningar utan på långsamma processer och en förändrad syn på kommunikation. Till slut tipset, hur kan man göra för att ”komplexifiera” sin syn?

Det är inte alls på nobelpristagarnivå, utan det är väldigt enkelt. Välj ut 10 till 20 chefer på olika nivåer i din organisation. Be om 20-30 minuter av deras tid. Säg att du vill samtala med dem om hur de ser på sitt kommunikationsansvar och hur de agerar kommunikativt, exempelvis efter ett ledningsmöte. Säg att ditt enda syfte är att du vill få fördjupad förståelse för deras syn på kommunikation så att du bättre kan stödja dem. För mig blev dessa samtal en ögonöppnare och jag kastades ut på en kommunikativ resa som jag är på än idag.  

 

Läs och ladda ner slutrapporten

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.