Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Innehåll och upplägg Communication Executive Program

Programmet pågår under ett år och omfattar fyra moduler. Du kan själv välja i vilken ordning du vill gå modulerna, eller om du endast vill delta i en enskild modul. När du deltagit i hela programmet (alla fyra moduler) erhåller du ett diplom som intyg på genomgången utbildning.

Programmet pågår under ett år och omfattar fyra moduler. Du kan själv välja i vilken ordning du vill gå modulerna, eller om du endast vill delta i en enskild modul. När du deltagit i hela programmet (alla fyra moduler) erhåller du ett diplom som intyg på genomgången utbildning.

Modul 1: Teknologi som driver förändring och transformerar samhället

Den teknologiska utvecklingen är exponentiell och påverkar samhället, organisationer och företag i alla led. Den digitala framväxten och ny teknik, som inkluderar allt från digital annonsering, sökordsoptimering, nya användargränssnitt och inte minst dataanalys, förändrar ditt uppdrag och kommunikationen som helhet. Du får en introduktion till att kunna hantera och analysera data samt att se de möjligheter och utmaningar som uppstår med den nya teknologin. Både arbetssätt och organisation måste förändras, och att framtidssäkra både sin egen och organisationens tekniska kompetens är nödvändigt för fortsatt utveckling. Det handlar också, i lika hög grad, om att förstå behoven hos användare och kunder.


Du får:
 • En fördjupad förståelse för den framväxande teknologin och dess påverkan.
 • En breddning av perspektiv gällande samhällsutvecklingen.
 • Ökad förståelse för insiktsdriven analys, data och nya möjligheter gällande kommunikation.
 • Kunskap om cybersäkerhet och informationspåverkan, såsom datastöld, fake news och deep fake.

Modulen innehåller:
 • En översikt av den framväxande teknologiska utvecklingen och hur teknologi påverkar människor och företag.
 • Omvärldsanalys – samhällsutveckling kopplad till den teknologiska utvecklingen.
 • Det nya framväxande medielandskapet – trender och nya möjligheter.
 • Artificiell intelligens och maskininlärning – möjligheter, hot och etiska perspektiv.
 • Datadriven analys – vad är det och hur kommer du igång.
 • Cybersäkerhet och informationspåverkan.


Modul 2: Innovation och ledarskap i förändring

Innovation och utvecklingsarbete blir allt viktigare, och idag ses innovation som en kritisk och nödvändig aktivitet i de flesta organisationer. För att skapa en miljö där innovation frodas krävs ofta att gamla invanda mönster utmanas och att ett aktivt ledarskap finns. Vi går igenom de organisatoriska och kulturella förutsättningarna för innovation och förändringsledning. Det handlar om att förstå kundens upplevelse, kunna bedriva affärsutveckling, att designa nya typer av tjänster och erbjudanden, att kommunicera aktivt och informativt och att finnas i rätt kanaler på rätt sätt. Det krävs ett utvecklat kommunikativt ledarskap för att åstadkomma en innovativ kultur, innovativa metoder och hur man hanterar de krafter som kan stå i vägen för nya arbetssätt. Detta innefattar förmågan att samarbeta över interna och externa organisationsgränser.


Du får:
 • Möjlighet att se och utveckla din och din organisations innovativa förmåga.
 • Förståelse för vad innovation innebär – både som företagsledare och ledare av funktionen.
 • Lära dig nya verktyg och metoder hur man bedriver systematiskt innovationsarbete i praktiken.
 • Insikt och kunskap om hur du utvecklar ditt ledarskap kopplat till innovation och förändring.
 • Förstå och lära dig värdet av kommunikativt ledarskap och att skapa psykologisk trygghet för gruppen utifrån en god kommunikationsmiljö.

Modulen innehåller:

 • ”Design thinking” – tjänstedesign med kunden i centrum.
 • Möjlighet att utforska nya affärsmodeller och former för värdeskapande samarbeten 
 • Ledning av innovationsprocesser – vad krävs av mig som ledare för att möjliggöra innovation?
 • Organisatoriska möjliggörande faktorer, t.ex. agila och mer entreprenöriella arbetssätt.

Modul 3: Affärs- och verksamhetsutveckling

Affärs- och verksamhetsutveckling har fått en allt större betydelse i samband med de möjligheter som skapas i den digitala världen. Vi jobbar med affärsförståelse, affärsmodeller och hur du kan utveckla din egen roll för att stödja organisationens strategi. Vi fördjupar din affärsförståelse med hjälp av olika verktyg och modeller, så som Business Model Canvas och värdeerbjudanden. Nya affärsmodeller ger nya ekonomiska konsekvenser som du behöver förstå och analysera. Du får verktyg för att bli en bättre kravställare och för att kunna utveckla din roll för att bättre stödja organisationens ledning och utveckla dess kommunikativa kompetens. Du får också tillfälle att lära av utvalda case samt applicera kunskaperna på den egna organisationen. 


Du får:
 • Inspiration och tillfälle att träna på att spetsa organisationens värdeerbjudanden och affärsmodeller.
 • Möjligheter att beskriva, förstå och utveckla affärs- och verksamhetsmodeller.
 • Tillfälle att identifiera modeller för mer datadrivna arbetssätt.
 • En verktygslåda med begrepp för att kunna beskriva och analysera ekonomiska konsekvenser av förändrade affärsmodeller.
 • Utveckla din förmåga att kommunicera kring affärer och ekonomi.

Modulen innehåller:
 • Affärs- och verksamhetsutveckling – grundläggande förståelse.
 • Affärs- och verksamhetsutveckling – förståelse för digitala affärsmodeller.
 • Innovation kopplat till affärsmodeller (Business Model Innovation)
 • Ekonomi – utforska och analysera hur olika affärsmodeller påverkar ekonomiska konsekvenser.
 • Kommunikationens roll i affärs- och verksamhetsutveckling - att förstå människor, kommunikation och påverkan.

Modul 4: Hållbart varumärke – förtroende och engagemang 

I en omvärld som karaktäriseras av ombytlighet och osäkerhet står varumärken inför en enorm utmaning kring att hantera ökade krav och samtidigt svara upp mot behov och förväntningar från medarbetare, kunder och intressenter. Att behålla och stärka förtroende, navigera målkonflikter och krav på ökad bevisföring och samtidigt bygga en integrerad varumärkesberättelse, där hållbarhet primärt är drivkraften, är en utmaning och något man behöver kunna navigera runt. 

Omställning är en grundförutsättning för att framtidssäkra affärsverksamheten, och kommunikation är ett verktyg för att få det att hända. Du får kunskaper i hur hållbarhetsfrågor påverkar förutsättningarna för företag och organisationer i deras förtroende- och omställningsarbete samt hur varumärke och kommunikation kan fungera som verktyg för att driva engagemang och öka förtroende. Vi kartlägger strategiska utgångspunkter för att kunna ta en tydligare position på marknaden, skapa ökad lojalitet hos kunder och konsumenter, stärka arbetsgivarvarumärket och samtidigt skapa resultat för företagets omställningsarbete.


Du kommer lära dig:

 • Hur hållbarhetsfrågor ska integreras i kärnan av din verksamhet.
 • Hur du kan integrera hållbarhet i varumärkesidentiteten.
 • Nycklar till effektiv kommunikation för hållbar utveckling.
 • Insikter i olika verktyg och metoder.
 • Kunskap om hur man skapar trovärdighet och undviker washing.
 • Förståelse för hur kan anpassas från olika intressenter och målgrupper.
 • Inspiration och goda exempel från omvärlden.
 • Övningar för att omsätta kunskaper i praktiken.

Modulen innehåller:
 • Utmaningar kring planetär och sociala utmaningar samt näringslivets förutsättningar att lyckas långsiktigt.
 • Positionering, differentiering och varumärkets roll i omställningen.
 • Strukturera kommunikationen för att skapa stringens och trovärdighet.
 • Långsiktigt värdeskapande och relevans för intressenter, medarbetare och kunder.
 • Hur man hanterar och kommunicerar målkonflikter och etiskt svåra frågor
 • Hur man navigerar transparens och ärlighet.


Programmets pedagogik och format

Samtliga moduler är uppbyggda på samma sätt: med ett inledande webbinarium två veckor innan modultillfället, tre dagar på plats på Kämpastens kursgård under själva modultillfället, samt ett uppföljande webbinarium tre veckor efter avslutat modultillfälle. Introduktionen och det inledande webbinarium spelas in, så att du som deltagare inte riskerar att missa något i början.

I managementprogrammet har du som deltagare en aktiv roll och möjlighet att arbeta med fiktiva case eller konkreta utmaningar hämtade från just din organisation.I samtliga tillfällen varvas föreläsningar med diskussion, reflektion, grupparbete och intressanta fallstudier. Syftet med modulernas uppbyggnad är att deltagarna ges tillfälle att lära av och ge varandra feedback kring de utmaningar som respektive deltagare har valt att arbeta med och står inför.

 

Vem är programmet till för?

Du kommer att ta ett stort steg i din professionella utveckling och karriär med kunskap och vilja att bidra till förändring efter programmets genomförande. Du kommer också att kunna utmana och inspirera din ledningsgrupp eller avdelning till att arbeta mer strategiskt med innovation och verksamhetsutveckling samt skapa framsynthet i organisationen.

Framtidens ledare

Managementprogrammet passar dig som är strateg, affärs- eller verksamhetsutvecklare eller chef inom kommunikation. Programmet vänder sig även till dig som har en ledande befattning och vill öka din förståelse och kompetens inom teknologi, affärsutveckling, ledarskap och kommunikation samt ligga i framkant inom digital utveckling.